Stanovy OZ Pivnice Hodruša-Hronský Beňadik

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

PIVNICE HODRUŠA – HRONSKÝ BEŇADIK

 

Založené na základe zákona č. 83 / 1990 Zz o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 1. Názov, sídlo a pôsobnosť združenia

1.1 Názov združenia je OBČIANSKE ZDRUŽENIE PIVNICE HODRUŠA – HRONSKÝ BEŇADIK

1.2 Skrátený názov OZ Pivnice HHB

1.3 Sídlo združenia je Pod Kláštorom 27/75; 966 53 Hronský Beňadik

1.4 Združenie je dobrovoľným, otvoreným, neziskovým spoločenstvom fyzický osôb, na základe záujmu spoločne napĺňať cieľ a predmet činnosti združenia.

1.5 Združenie sa zakladá na dobu neurčitú

1.6 Združenie má právnu subjektivitu

 

Článok 2. Ciele a poslanie združenia

 

2.1 Hlavným cieľom občianskeho združenia (ďalej len OZ) je podpora a propagácia malých vinohradníkov, vinárov na miestnej úrovni, zachovávanie tradícií vinohradníctva. Zjednotenie pestovateľov hrozna, výrobcov vína a majiteľov viníc a pivníc, starostlivosť o ich odborný rast, podpora umeleckých aktivít za účelom spríjemnenia spoločných posedení pri víne a rozvíjania umeleckých schopností svojich členov.

2.2 Predmetom činnosti OZ:

– organizovanie aktivít v oblasti rozvoja vinohradníctva a vinárstva ako aj záhradkárskych aktivít na miestnej a regionálnej úrovni,

– organizovanie školení, seminárov, výstav, kultúrnych podujatí, degustácií a iných špecifických podujatí,

– podpora aktivít smerujúcich k zachovaniu a rozvíjaniu tradícií a kultúrneho dedičstva obce a regiónu,

– uchovávať a rozvíjať tradície ľudového umenia v obci a regióne,

– rozvíjať umelecké schopnosti svojich členov,

– príprava a realizácia aktivít zameraných na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu,

– spoločne s ďalšími spolkami, združeniami a samosprávou sa podieľať na zachovaní prírodných hodnôt a prírodného dedičstva,

– organizovať kultúrne, spoločenské a spevácke podujatia vrátane propagačnej činnosti a marketingu s tým súvisiaceho,

– podieľať sa na príprave žiadostí o dotácie a realizácii grantových projektov.

 

Článok 3. Členstvo v združení

 

3.1 Členstvo v OZ je dobrovoľné.

3.2 Členom OZ sa môže stať fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, ktorá vlastní alebo užíva v katastri obce Hronský Beňadik pivnicu v časti Hodruša:

– doručí do sídla združenia písomnú prihlášku za člena združenia vlastnoručne podpísanú,

– súhlasí so stanovami združenia,

– riadne uhradí členský príspevok.

3.3 OZ je otvorené aj pre rodinných príslušníkov majiteľov a užívateľov pivníc podľa bodu 3.2

 

3.4 Členstvo v OZ vzniká schválením prihlášky najvyšším orgánom združenia a zaplatením členského príspevku v súlade s vnútorným organizačným poriadkom OZ. Dokladom o členstve je písomné potvrdenie o členstve.

3.5 Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky.

3.6 Člen OZ má právo:

– zúčastňovať sa valných zhromaždení združenia;

– aktívne sa podieľať na činnosti združenia;

– obracať sa na orgány združenia s námetmi, sťažnosťami a žiadať o stanovisko;

– byť informovaný o činnosti, hospodárení a rozhodnutiach orgánov združenia;

– voliť a byť volený do orgánov združenia;

 

3.7 Člen OZ má povinnosť:

– dodržiavať stanovy združenia a spoločne dohodnuté postupy;

– dodržiavať vnútorný organizačný poriadok združenia;

– dodržiavať prijaté uznesenia najvyššieho orgánu združenia;

– podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia;

– ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia;

– v prípade zvolenia plniť úlohy vyplývajúce z danej funkcie;

– informovať združenie o svojich poznatkoch a skúsenostiach týkajúcich sa jeho účelu a cieľov;

– riadne, včas a v stanovenej výške platiť členský príspevok a ostatné poplatky(voda, el . energia) pre príslušný kalendárny rok;

 

3.8 Členstvo v OZ zaniká:

– rozhodnutím predsedníctva združenia o vylúčení člena za porušenie stanov;

– nezaplatením ročného členského príspevku;

– doručením písomného oznámenia o vystúpení člena;

– úmrtím člena;

– zánikom OZ;

 

3.9 Fyzická osoba alebo občan ako člen OZ vykonáva svoje práva a povinnosti bezprostredne sama.

 

Článok 4. Orgány združenia

 

4.1 Najvyšší orgán (valné zhromaždenie);

4.2 Výkonný orgán (predsedníctvo);

4.3 Štatutárny orgán (predseda);

4.4 Kontrolný orgán (kontrolór);

 

Článok 5. Valné zhromaždenie

 

5.1 Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia a tvoria ho všetci členovia združenia.

5.2 Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo pozvánkou minimálne raz do roka alebo ak písomne požiada o zvolanie minimálne tretina členov OZ a to do 30 dní od doručenia žiadosti predsedovi združenia. V prípade zvolania mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia je predmetom rokovania len to, čo bolo dôvodom jeho zvolania.

5.3 Pri hlasovaní na zasadnutí valného zhromaždenia má každý člen jeden hlas.

5.4 Valné zhromaždenie členov je schopné sa uznášať vo veciach činnosti občianskeho združenia (OZ) za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých členov. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov do 30 minút po stanovenom termíne začiatku zasadnutia, rozhodne predsedníctvo o zvolaní náhradného valného zhromaždenia.

5.5 Náhradné zasadnutie valného zhromaždenia vždy musí dodržiavať pôvodne stanovený program.

5.6 V prípade rovnosti hlasov sa vykoná nové hlasovanie. V prípade rovnosti hlasov aj v druhom hlasovaní sa návrh považuje za neprijatý.

5.7 Valné zhromaždenie OZ najmä:

– volí a odvoláva členov predsedníctva a kontrolóra;

– schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky;

– schvaľuje prijatie nových členov;

-schvaľuje vnútorný organizačný poriadok združenia;

– schvaľuje účtovnú uzávierku a výročnú správu združenia za uplynulý kalendárny rok;

– schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia;

– rozhoduje o zániku alebo zlúčení združenia;

– stanovuje výšku, spôsob a termín úhrady členských príspevkov;

– rozhoduje o účasti OZ v iných profesijných alebo záujmových organizáciách a volí do nich svojich zástupcov,

– schvaľuje správu o činnosti kontrolného orgánu;

 

5.8 Z rokovania zasadnutia valného zhromaždenia vytvorí poverený člen predsedníctva zápisnicu, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov a záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

5.9 Zápisnica je sprístupnená všetkým členom združenia najneskôr do 30 dní od konania zasadnutia v zmysle organizačného poriadku združenia.

 

Článok 6. Predsedníctvo

 

6.1 Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia a zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu združenia.

6.2 Predsedníctvo má 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 3 roky. Opakovaná voľba člena predsedníctva je možná. Počet členov musí byť vždy nepárny.

6.3 Mandát člena predsedníctva končí uplynutím funkčného obdobia, odstúpením člena alebo jeho odvolaním valným zhromaždením združenia. Pri ukončení funkcie člena predsedníctva nahradí ho novým členom valné zhromaždenie združenia.

6.4 Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti resp. plynulého chodu združenia ustanovovať projektového manažéra, sekretára, tajomníka, účtovníka. Ten však musí byť riadnym členom združenia.

6.5 Predsedníctvo rozhoduje o nasledovných činnostiach:

– riadi, koordinuje a zabezpečuje činnosť OZ;

– rozhoduje o nakladaní s majetkom združenia;

– volí a odvoláva predsedu združenia a podpredsedov združenia spomedzi členov predsedníctva. Predseda aj podpredsedovia môžu byť volený aj opakovane;

– predkladá návrhy na zmeny stanov, organizačného poriadku a ostatných vnútorných smerníc na schválenie valnému zhromaždeniu;

– zodpovedá za vypracovanie, implementáciu a monitorovanie plánu činnosti združenia, návrhu rozpočtu a predkladá ho na schválenie valnému zhromaždeniu;

– schvaľuje projekty v rámci napĺňania cieľov združenia;

– pripravuje a schvaľuje uzavretie zmlúv strategického charakteru s inými právnickými a fyzickými osobami v SR a zahraničí;

– obsahovo a organizačne pripravuje a zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia združenia;

– spracováva výročné správy a predkladá na schválenie valnému zhromaždeniu;

 

6.6 Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

6.7 Zasadnutie predsedníctva zvoláva predseda pozvánkou podľa potreby, minimálne však trikrát do roka.

6.8 Z rokovania zasadnutia predsedníctva sa vyhotoví zápisnica, ktorá musí obsahovať: dátum, miesto konania, program, prijaté rozhodnutia s uvedením výsledkov hlasovania k jednotlivým bodom programu a námietok účastníkov, záverečné uznesenie a prezenčnú listinu, ktorá tvorí prílohu zápisnice.

6.9 Zápisnica je sprístupnená všetkým členom združenia najneskôr do 30 dní od konania zasadnutia v zmysle organizačného poriadku združenia.

 

Článok 7. Predseda

 

7.1 Predseda je štatutárnym orgánom občianskeho združenia, ktorý má oprávnenie konať v jeho mene.

7.2 Predsedu združenia volí a odvoláva predsedníctvo združenia spomedzi svojich členov.

7.3 Funkčné obdobie predsedu združenia je totožné s dĺžkou funkčného obdobia člena predsedníctva.

7.4 Predseda vykonáva hlavne tieto činnosti:

– zvoláva zasadnutia predsedníctva;

– vedie alebo poveruje iného člena združenia vedením zasadnutia predsedníctva;

– vedie alebo poveruje iného člena združenia vedením zasadnutia valného zhromaždenia;

– rozhoduje o záležitostiach združenia pokiaľ nie sú tieto stanovami a organizačným poriadkom stanovené inak;

– riadi činnosť združenia;

– zastupuje združenie navonok. Počas dlhodobej neprítomnosti predsedu jeho činnosť prevezme jeho zástupca (podpredseda) na základe poverenia predsedníctva.

 

Článok 8. Kontrolór

 

8.1 Kontrolór je kontrolným orgánom OZ a za svoju činnosť sa zodpovedá valnému zhromaždeniu.

8.2 Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou člena predsedníctva združenia.

8.3 Kontrolóra volí valné zhromaždenie združenia na obdobie 4 rokov. Opakovaná voľba kontrolóra je možná.

8.4 Kontrolór najmä:

– kontroluje priebežne hospodárenie a nakladanie s majetkom združenia;

– predkladá valnému zhromaždeniu správu o hospodárení združenia, minimálne raz ročne;

– kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného organizačného poriadku združenia;

– upozorňuje na nedostatky, predkladá valnému zhromaždeniu návrhy na odstránenie nedostatkov a stanovuje lehoty ich odstránenia;

– v prípade sporu medzi orgánmi združenia a jeho členmi plní funkciu rozhodcovského orgánu, ak nie je sám spornou stranou;

– má právo zúčastňovať sa rokovaniach predsedníctva ako pozorovateľ.

 

Článok 9. Zásady hospodárenia

 

9.1 OZ hospodári podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.

9.2 Za hospodárenie sa zodpovedá predsedníctvu združenia.

9.3 OZ môže hospodáriť s hmotným majetkom, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a inými majetkovými právami. Združenie môže hospodáriť a nakladať i so zvereným majetkom iných organizácií či štátu v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

9.4 Zdrojom majetku OZ môžu byť predovšetkým:

– členské príspevky;

– príjmy z vlastnej činnosti;

– dary od fyzických a právnických osôb;

– dotácie a granty získané na realizáciu projektov;

– sponzorské príspevky;

– výnosy z majetku;

– dotácie z obecného rozpočtu

 

9.5 Prostriedky OZ možno použiť výlučne na zabezpečenie jeho cieľov v zmysle platných a schválených stanov.

9.6 Členovia OZ nemajú právny nárok na podiely z výsledkov jeho hospodárenia alebo z iných príjmov a všetky volené funkcie sa vykonávajú bezplatne

9.7 Majetok združenia nemožno darovať

 

Článok 10. Zánik

 

10.1 OZ zaniká:

– rozhodnutím valného zhromaždenia o jeho zlúčení alebo zrušení;

– právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení;

 

10.2 OZ zaniká dňom výmazu z registra na Ministerstve vnútra SR. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

10.3 Na zrušenie OZ s likvidáciou alebo bez likvidácie sa primerane použijú ustanovenia § 70 – 75 Obchodného zákonníka a nasl..

10.4 Všetok zostávajúci majetok a aktíva OZ musia byť použité výlučne na verejnoprospešné, charitatívne, kultúrne alebo vzdelávacie účely.

 

Článok 11. Záverečné ustanovenia

 

11.1 Tieto stanovy boli dňa 30.11.2016 v Hronskom Beňadiku schválené a podpísané trojčlenným prípravným výborom.

11.2. Do vzniku združenia koná v mene združenia splnomocnenec prípravného výboru, ktorým je

Ing. Michal Budáč; Pod Kláštorom 27, 966 53 Hronský Beňadik, rod. číslo 820921/8402

11.2 OZ vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

11.3 Stanovy združenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia na ustanovujúcom valnom zhromaždení OZ Pivnice Hodruša – Hronský Beňadik.

11.5. Tieto stanovy sú vyhotovené v 4 rovnopisoch, z ktorých dve budú zaslané na MV SR ako príloha k návrhu na registráciu združenia a dve budú uložené v sídle združenia.

 

 

V Hronskom Beňadiku dňa 28.12.2016